Ga naar de inhoud

Wedstrijdregelement

De wedstrijd wordt georganiseerd door P’tit Chou en is een onderdeel van B.V. Nagui Invest, met maatschappelijke zetel te Bogaardestraat 168 G, 9990 Maldegem, BTW – BE0827.031.304 en staat open voor alle natuurlijke personen ouder dan 18 jaar die op het Belgisch grondgebied wonen.

Voor een geldige deelname wordt verwacht het formulier in te vullen met correcte gegevens.

De winnaar wordt bepaald door de verantwoordelijke bij P’tit Chou.

Er wordt slechts 1 deelname per persoon aanvaard. Onvolledige formulieren of deelnames die via een andere manier verstuurd worden zullen niet in rekening gebracht worden als geldige deelname.

P’tit Chou behoudt zich te allen tijde het recht voor om de voornoemde selectie van artikelen te wijzigen. Deze prijs is niet overdraagbaar of inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

Een medewerker van P’tit Chou zal na afloop van de wedstrijd contact opnemen met de winnaar via de gegevens die deze persoon heeft achtergelaten via het formulier. Iedere deelnemer stemt ermee in dat, indien hij of zij de winnaar is, haar of zijn naam zal worden vermeld in een bericht ter afsluiting van de wedstrijd dat gepubliceerd wordt op de Facebook en Instagram pagina van P’tit Chou.

Indien de winnaar niet binnen 2 weken kan bereikt worden, verliest hij het recht op zijn prijs.

Het personeel van P’tit Chou mag niet deelnemen aan deze wedstrijd. Andere personen die direct of indirect hebben meegewerkt aan de organisatie of de verspreiding van deze wedstrijd zijn eveneens van deelname uitgesloten.

De deelname aan deze wedstrijd vereist de inzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer in het kader van het verloop en de afhandeling van de wedstrijd zoals beschreven in de privacyverklaring van de wedstrijd. De privacyverklaring is onderaan het wedstrijdreglement te vinden.

P’tit Chou behoudt zich het recht om de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk aan hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd of indien bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd.

In geval van misbruik, misleiding, bedrog of als de omstandigheden dit vereisen, behoudt P’tit Chou zich uitdrukkelijk het recht voor (a) de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten of (b) de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken.

P’tit Chou is niet verantwoordelijk voor storingen, pannes of andere onvoorziene problemen die uitgaan van uw internetverbinding of derden.

Deelneming aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Geen enkele betwisting hieromtrent wordt in overweging genomen. De deelnemers aanvaarden zonder enig voorbehoud de van toepassing zijnde voorwaarden, louter door hun deelname aan de wedstrijd via het wedstrijdformulier.

Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van het internationale privaatrecht en het Weens Koopverdrag. De rechtbanken van Brussel zijn als enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan.

Privacyverklaring

P’tit Chou behandelt de gegevens van de deelnemers als vertrouwelijke informatie en zal ze nooit doorgeven aan derden. Zij worden gebruikt voor het verdere verloop en afhandeling van deze wedstrijd aangezien P’tit Chou zonder deze gegevens de winnaars niet kan contacteren. Verder zullen de gegevens toegevoegd worden aan onze database voor verdere communicatiedoeleinden.

De verantwoordelijke voor het uitreiken van de prijs is P’tit Chou. Iedere deelnemer stemt ermee in dat, indien hij of zij de winnaar is, hij of zij persoonlijk, per telefoon en mail, gecontacteerd zal worden door P’tit Chou.

Door deelname aan deze wedstrijd gaat u er eveneens mee akkoord om zich in te schrijven voor onze marketingcommunicatie. U kan zich op elk moment uitschrijven.

De deelnemers hebben het recht om te vragen hun gegevens in te kijken, te corrigeren, te verwijderen en over te dragen en het recht om verwerking te beperken. Verder kan de deelnemer bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens, in het bijzonder bij verwerking voor marketingcommunicatie. U kan daarvoor steeds terecht bij info@ptitchou.be.